TrendCenter Logo

Algemene Verkoop Voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoop Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst tot levering van zaken en /of diensten (hierna “Overeenkomst” genoemd) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Trend Center B.V. (hierna “Trend Center”genoemd), gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland. Trend Center is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 33150710. Van deze Algemene Verkoop Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze door Trend Center uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd.

1.2 De toepasselijkheid van algemene en / of andere (inkoop) voorwaarden van de wederpartij van Trend Center (hierna “Koper” genoemd) wordt door Trend Center uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die voorwaarden, of een gedeelte daarvan, uitdrukkelijk schriftelijk door Trend Center zijn aanvaard.

1.3 De Koper waarmee Trend Center eenmaal een Overeenkomst heeft afgesloten onder deze Algemene Verkoop Voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoop Voorwaarden op alle latere Overeenkomsten.

1.4 Trend Center is gerechtigd deze Algemene Verkoop Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Trend Center zal de Koper hiervan steeds tijdig op de hoogte stellen.

1.5 Afwijkende bedingen van deze Algemene Verkoop Voorwaarden zijn enkel in te roepen door Koper ingeval deze afwijkende bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst door Trend Center zijn aanvaard. In geval van strijdigheid tussen een afzonderlijke overeenkomst en deze Algemene Verkoop Voorwaarden hebben de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst of Overeenkomst voorrang boven de artikelen van de Algemene Verkoop Voorwaarden.

1.6 In geval van nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze Algemene Verkoop Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Trend Center en Koper zullen in overleg treden om in voorkomend geval nietige of vernietigde bepalingen van deze Algemene Verkoop Voorwaarden te vervangen, door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

Artikel 2 Totstandkoming

2.1 Het doen van een offerte door Trend Center is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen en/of diensten aan Koper te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 14 (veertien) dagen geldig.

2.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3 Een Overeenkomst tussen Trend Center en Koper is eerst tot stand gekomen nadat Trend Center een order schriftelijk aan Koper heeft bevestigd dan wel Trend Center binnen 4 (vier) weken na plaatsing van de order een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering daarvan. Overeenkomsten die worden aangegaan met tussenkomst van handelsagenten, handelsreizigers en/ of andere personen, binden Trend Center eerst nadat deze Overeenkomsten door Trend Center schriftelijk zijn bevestigd, dan wel Trend Center feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan.

2.4 Wijzigingen met betrekking tot de Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Trend Center en de Koper zijn overeengekomen.

2.5 De door Trend Center (bij offerte) meegezonden tekeningen, folders, brochures, foto’s, modellen en of monsters blijven haar eigendom.

2.6 In geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten wordt de Overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijk c.q. deellevering plaatsvindt.

2.7 Eventueel later gemaakte mondelinge afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst door of namens (personeel van) Trend Center aan Koper gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door Trend Center bevestigd worden, dan wel doordat zij gedeeltelijk daaraan uitvoering geeft.

2.8 Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden ook begrepen: per fax of per e-mail.

2.9 Indien Koper aanvullingen of wijzigingen wenst op de werkzaamheden welke Trend Center op grond van de Overeenkomst moet verrichten c.q. de producten die Trend Center moet leveren en Trend Center van oordeel is dat haar verplichtingen daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is sprake van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs is overeengekomen. Indien Trend Center meent dat van meerwerk sprake is, zal zij Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de werkzaamheden door Trend Center kunnen worden geleverd. Koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij hij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door Trend Center daartegen schriftelijk bezwaar maakt. In die gevallen is Trend Center gerechtigd die aanvullingen of wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 3 Levering, levertijd, eigendomsvoorbehoud en risico

3.1 De opgave van de leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering en zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Trend Center zal zich redelijkerwijs inspannen om de levering van de zaken en/of diensten op de bij benadering gegeven leveringsdatum te realiseren. Trend Center zal Koper informeren als en zodra zij aanwijzingen heeft dat de bij benadering gegeven leveringsdatum niet wordt gehaald. Indien mogelijk zal Trend Center een indicatie geven voor de nieuwe leveringsdatum.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden de magazijnen van Trend Center (in Harderwijk) als plaats van levering.

3.3 De door Trend Center geleverde zaken blijven eigendom van Trend Center totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit enige met Trend Center afgesloten Overeenkomst is nagekomen zijnde:

– de tegenprestatie voor de geleverde of de te leveren zaken en/of diensten zelf;

– het alsnog nakomen van een vordering door Trend Center jegens Koper wegens het niet of niet volledig nakomen door de Koper van enig met Trend Center gesloten Overeenkomst.

3.4 De aansprakelijkheid en het risico over de door Trend Center te leveren zaken en/of diensten gaan over op de Koper op het moment van aflevering van die zaken aan de Koper.

3.5 Trend Center is gerechtigd onder rembours te leveren.

3.6 Trend Center is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte leveringsopdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan Koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave(n). Zo mogelijk en / of zo nodig zal Trend Center hieromtrent met Koper overleg plegen.

3.7 Overschrijding van overeengekomen levertijd geeft Koper nimmer het recht tot vordering van schadevergoeding van Trend Center in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot ontbinding van de Overeenkomst of van opschorting van enige verplichting van Koper voortvloeiende uit de Overeenkomst.

3.8 Koper mag de ladingdragers direct bij aflevering retour geven aan Trend Center of deze door Trend Center doen omruilen. Mocht Koper van beide mogelijkheden geen gebruik willen maken, dan heeft Trend Center het recht de ladingdragers tegen de dan geldende marktprijs in rekening te brengen bij Koper.

3.9 In geval van overmacht waaronder mede wordt verstaan: staking, brand, vergaan van goederen tijdens het transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, in- of uitvoerbelemmeringen en in alle overige situaties, die nakoming van de Overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen zal Trend Center te harer keuze gerechtigd zijn, hetzij de levertijd met de duur van deze belemmering te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.

3.10 Indien daartoe door Koper schriftelijk aangemaand, is Trend Center verplicht binnen 8 (acht) werkdagen haar keuze aan Koper kenbaar te maken.

3.11 Aan de leveringsplicht van Trend Center zal zijn voldaan door de goederen eenmaal aan de Koper aan te bieden. Het ontvangstbewijs, ondertekend door de Koper of de persoon die deze daarbij vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering.

3.12 In geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten voor rekening van Koper. Tevens maakt Trend Center dan aanspraak op het gestelde in artikel 15.

3.13 Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden af te staan, totdat hij volledig aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Trend Center heeft voldaan. Tot dat ogenblik heeft Koper het geleverde in bruikleen.

3.14 Wanneer Koper enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien zich een andere omstandigheid als bedoeld in artikel 6.1 voordoet, is Trend Center zonder enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het geleverde terug te nemen. Koper verleent Trend Center daartoe onherroepelijk machtiging voor toegang tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt en zal tevens direct en volledige medewerking verlenen om het geleverde aan Trend Center ter beschikking te stellen.

3.15 In geval Trend Center het geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen, is de Overeenkomst ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1.

3.16 Koper is verplicht Trend Center terstond schriftelijk te melden dat derden rechten doen gelden op hetgeen door Trend Center geleverd, voor zover dat nog niet zijn eigendom is, alsmede wanneer enige omstandigheid als bedoeld in artikel 10.1 zich voordoet. Mocht na enige tijd blijken dat Koper niet aan deze verplichting heeft voldaan dan is deze een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ten bedrage van 15% (vijftien procent) van het verschuldigde factuurbedrag, exclusief BTW, met een minimum van Euro 250 (tweehonderdvijftig Euro) exclusief BTW per dag of deel van een dag dat hij deze verplichting niet is nagekomen.

3.17 Voor de levering van aardewerk, glas, porselein geldt een eigen risico voor Koper van 5% (vijf procent)

Artikel 4 Informatieplicht

4.1 Op eerste verzoek daartoe van Trend Center is Koper verplicht Trend Center te informeren over alle voor de Overeenkomst van belang zijnde informatie, zoals maar niet beperkt tot het juiste BTW-identificatienummer alsmede de naam waaronder Koper bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat en registratienummers bij de lokale overheid en Kamer van Koophandel.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld, zijn de gehanteerde prijzen gebaseerd op de ten tijde van de offerte respectievelijk de orderdatum geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies en andere kosten. Alle vermelde prijzen zijn exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.

5.2 In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Trend Center gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat de reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar waren.

5.3 De door Trend Center opgegeven prijzen gelden af magazijn, fabriek en depot.

5.4 Tenzij uitdrukkelijk bij de orderbevestiging overeengekomen, zijn niet bij de prijs inbegrepen:

 1. a) bijzondere inklaringskosten en /of invoerrechten
 2. b) speciale emballage- c.q. verpakkingskosten
 3. c) verzend- c.q. transportkosten
 4. d) kosten van transportverzekering
 5. e) administratiekosten bij leveranties met een factuurbedrag lager dan Euro 500 (vijfhonderd Euro)
 6. f) kredietbeperking

Artikel 6 Zekerheid

6.1 Trend Center heeft het recht om voldoende zekerheid tot nakoming van enige betalingsverplichting van Koper te vorderen, waaronder het betalen van voorschotten van de Koper te verlangen, vóórdat zij levert of doorgaat met verdere levering of een andere verplichting uit de Overeenkomst verder nakomt.

6.2 In het geval van gerede twijfel bij Trend Center omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, heeft Trend Center het recht de levering uit te stellen.

Artikel 7 Reclamaties

7.1 De Koper is verplicht de door Trend Center afgeleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 72 uur daarna) te (laten) onderzoeken. De Koper dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken en/of diensten zijn afgeleverd;

– of de geleverde zaken en/of diensten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en bedrag) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

– of de afgeleverde zaken en/of diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale doeleinden.

7.2 Indien gebreken worden geconstateerd, dan dient de Koper dit binnen 8 (acht) werkdagen na aflevering van de zaken en/of diensten schriftelijk aan Trend Center te melden.

7.3 Indien de door Koper op grond van artikel 7.2 gemelde gebreken of reclamaties door Trend Center als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Trend Center, dan kan Trend Center er voor kiezen het gebrek te herstellen of het netto factuurbedrag te restitueren.

7.4 Klachten met betrekking tot facturen dienen door Koper schriftelijk te worden gemeld aan Trend Center binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum van de facturen.

7.5 Het indienen van een reclamatie ontslaat de Koper niet van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst met Trend Center.

7.6 De Koper verliest het recht van reclamatie indien de klachten niet binnen de in het lid 7.2 vermelde termijn door Trend Center zijn ontvangen.

7.7 Het indienen van reclamaties ontslaat Koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Trend Center; het bepaalde in artikel 13 blijft onverkort gehandhaafd.

7.8 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

7.9 Koper is niet gerechtigd goederen waarover hij reclameert zonder schriftelijke toestemming van Trend Center terug te zenden. Doet hij dit wel, dan geldt onverkort het bepaalde in artikel 18.

7.10 Wanneer Koper (een gedeelte van) het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, in gebruik doet nemen, bewerkt of verwerkt of aan derden heeft doorgeleverd, kan hij geen aanspraken i.v.m. non-conformiteit meer doen gelden.

7.11 Indien door Koper aan een deel van een levering gebreken worden geconstateerd, is hij gerechtigd dat betreffende gedeelte van de levering af te keuren. Echter een en ander met inachtneming van hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald.

7.12 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Trend Center gerechtigd in geval dat verkeerd en/of ondeugdelijk is geleverd, tot nieuwe levering over te gaan, zulks met instandhouding van de Overeenkomst. Koper is alsdan gehouden het verkeerd of ondeugdelijk geleverde te retourneren, bij gebreke waarvan Koper het op die goederen betrekking hebbende factuurbedrag verschuldigd blijft.

7.13 Reclamaties door trekken/krimpen of scheuren van hout, ontstaan na het verlaten van het magazijn van Trend Center, evenals andere schade die is ingetreden nadat de goederen het magazijn van Trend Center hebben verlaten, worden geacht voor Kopers risico te zijn.

Artikel 8 Garantie

8.1 Trend Center garandeert slechts dat de door haar afgeleverde zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, evenals de eigenschappen die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik ingeval dit bijzonder gebruik uitdrukkelijk blijkt uit de Overeenkomst met Trend Center.

8.2 De garantie als bepaald in artikel 8.1 geldt niet indien: de zaken waarop die garantie betrekking heeft:

 1. niet overeenkomstig hun bestelling of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt en/of
 2. gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen en/of
 3. onvakkundige reparaties zijn verricht en/of
 4. veranderingen zijn aangebracht en/of (serie)nummers of zegels zijn beschadigd of verwijderd.
 5. enige verplichting uit de leveringsovereenkomst niet is nagekomen.

8.3 In geval garantie door Trend Center wordt verstrekt, dan is de garantietermijn gelijk aan het aantal maanden dat de producent dan wel de leverancier van Trend Center garantie heeft verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, echter nooit meer dan de wettelijke garantietermijn.

8.4 In geval de garantie die door Trend Center is verstrekt ziet op zaken en of diensten die zich buiten Nederland bevinden, dan is Trend Center slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden zijn geweest.

8.5 Ingeval de Koper garantie inroept voor bepaalde door Trend Center geleverde zaken, dan kunnen deze enkel door de Koper worden teruggezonden aan Trend Center na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trend Center.

8.6 Indien met inachtneming van artikel 8.5 zaken worden teruggezonden, dan dienen deze voorzien te zijn van de originele door Trend Center aan de Koper afgegeven factuur tezamen met het eventuele bijbehorende, volledig uitgewerkte garantiebewijs en een duidelijke omschrijving van de klacht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Niet, niet tijdig en/of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken en/of diensten, geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Trend Center.

9.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Trend Center, indien zij door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dit ter keuze van Trend Center, zonder dat Trend Center tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.

9.3 Onder overmacht aan de zijde van Trend Center is onder meer sprake indien Trend Center na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoeren uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën en storing in de levering van energie; dit alles zowel in bedrijf van Trend Center als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts alle niet aan Trend Center toe te rekenen oorzaken of omstandigheden buiten de schuld of de risicosfeer van Trend Center ontstaan.

9.4 Alle aansprakelijkheid van Trend Center voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is volledig uitgesloten.

9.5 De totale aansprakelijkheid van Trend Center wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst met de Koper is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag van maximaal Euro 5.000 (vijfduizend Euro).

9.6 De aansprakelijkheid van Trend Center wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Koper Trend Center onmiddellijk en schriftelijk in gebreke stelt met daarin opgenomen een redelijke termijn waarin de tekortkoming door Trend Center kan worden hersteld en Trend Center na verloop van deze redelijke termijn de tekortkoming in de nakoming niet heeft hersteld. Ter voorkoming van onduidelijkheden dient door de Koper in de ingebrekestelling een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming in de nakoming te worden vermeld.

9.7 De Koper vrijwaart Trend Center voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Trend Center geleverde zaken met uitzondering van aanspraken en vorderingen van derden op Koper op grond van eventuele oudere rechten van intellectuele eigendom en/of aanspraken en vorderingen die op grond van dwingendrechtelijke regelgeving niet ten opzichte van Koper kan worden uitgesloten.

9.8 Alle risico van transport van (franco) te leveren of (af magazijn, depot, etc.) geleverde goederen berust vanaf het moment dat de goederen het magazijn van Trend Center verlaten bij Koper, zowel wat de directe als de indirecte schade betreft.

9.9 Behoudens het bepaalde in lid 8.1 is Trend Center niet aansprakelijk voor materiaal-, formaat-, kwaliteits- en/of kleurkeuze van Koper van het geleverde en staat er niet voor in dat de aan Koper geleverde goederen de beoogde eigenschappen na gebruik behouden.

9.10 Trend Center is niet aansprakelijk voor toelaatbare verschillen wat betreft formaat, kwaliteit, kleur, e.d., die door de verschillende fabrikanten worden aangeboden.

Artikel 10 Ontbinding / beëindiging

10.1 Trend Center is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en/of interesten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:

 1. een verzoek tot faillissement van Koper is ingediend dan wel dat Koper in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Koper een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend dan wel dit verzoek is gehonoreerd;
 3. een verzoek tot het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is ingediend dan wel dit verzoek is gehonoreerd;
 4. Koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 5. Koper overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
 6. beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Koper wordt gelegd;
 7. Koper enige verplichting uit een Overeenkomst of uit de wet niet nakomt;
 8. de Koper verzuimt een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

10.2 Bij beëindiging, zoals bepaald in lid 10.1, zijn alle vorderingen van Trend Center op Koper terstond opeisbaar en is Trend Center daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of van wettelijke handelsrente.

10.3 De post “winstderving”zal behoudens tegenbewijs, door Trend Center, tenminste 15% (vijftien procent) van de overeengekomen prijs bedragen met een minimum van Euro 250,- (tweehonderdvijftig Euro) exclusief BTW.

Artikel 11 Opzegging

11.1 Trend Center is gerechtigd een Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Artikel 12 Opschortingrecht

12.1 Indien en zolang de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Trend Center gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Trend Center het recht de nakoming van haar verplichtingen uit een Overeenkomst op te schorten.

12.2 Koper is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit een Overeenkomst op te schorten.

Artikel 13 Betaling

13.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling door Koper, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Trend Center aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van Trend Center, binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, te geschieden, zonder recht op enige korting of compensatie.

13.2 Trend Center is te allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening.

13.3 Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening of schuldvergelijking. Koper is nimmer bevoegd betalingen op te schorten.

13.4 Alle betalingen door of namens Koper strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op verschuldigde wettelijke (handels)rente, daarna in mindering op de boete ingevolge Artikel 14.1 en in laatste instantie in mindering op de hoofdsom.

13.5 Indien Koper met betaling van een (deel)levering in gebreke blijft, is Trend Center gerechtigd de overige nog uit te voeren orders op te schorten met de termijn gedurende Koper een opeisbare (deel)factuur onbetaald laat, onverminderd het recht van Trend Center om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen/ontbinden en betaling te verlangen van al hetgeen Trend Center tot op dat moment te vorderen heeft, onverminderd haar rechten op het gestelde in artikel 10.2

Artikel 14 Rente en kosten

14.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 13 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Koper in verzuim en is Trend Center gerechtigd over het opeisbare bedrag, naast de geldende wettelijke handelsrente, een boete van 2% (twee procent) aan de Koper in rekening te brengen voor elke maand of deel van een maand dat volledige betaling uitblijft.

14.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (vijftien procent), voor het buitenland 20% (twintig procent), van de door Koper verschuldigde hoofdsom met een minimum van Euro 250,- (tweehonderdvijftig euro).

Artikel 15 Annulering

15.1 Indien een door Trend Center aanvaarde order door Koper geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, is Trend Center gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een minimale schadevergoeding in rekening te brengen van 40% (veertig procent) van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten, zoals door toeleveranciers aan Trend Center in rekening gebracht.

15.2 Indien Koper een order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Trend Center het recht Koper annuleringskosten in rekening te brengen, die in navolgend tijdschema berekend worden over de netto koopprijs.

 1. a) tot 14 (veertien) dagen voor de overeengekomen leverdatum een percentage van 40% (veertig procent) vermeerderd met bovengenoemde kosten in lid 15.1
 2. b) minder dan 14 (veertien) dagen voor de overeengekomen leverdatum een percentage van 60% (zestig procent), vermeerderd met bovengenoemde kosten in lid 15.1, tenzij Trend Center aantoont dat de totale annuleringskosten een hoger bedrag omvatten.

15.3 Aan een verzoek tot annulering van de gehele of een gedeelte van een order na (gedeeltelijke) levering door Trend Center, kan niet worden voldaan.

15.4 Evenmin kan aan een verzoek tot gehele danwel gedeeltelijke annulering worden voldaan, indien Trend Center het betreffende product speciaal voor Koper heeft vervaardigd/samengesteld of heeft laten vervaardigen/samenstellen.

15.5 Annulering dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden. De datum van ontvangst van het aangetekend schrijven wordt geacht de datum van annulering te zijn.

Artikel 16 Bewijs

16.1 Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de Koper zijn de administratieve gegevens van Trend Center beslissend, behoudens door de Koper naar objectieve maatstaven te leveren tegenbewijs.

16.2 Tussen Trend Center en Koper gelden de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist, behoudens door de Koper naar objectieve maatstaven te leveren tegenbewijs.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle offertes, transacties, orders en de door Trend Center met de Koper gesloten overeenkomsten, is –voor zover in niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen- uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten en is niet van toepassing op de Overeenkomsten tussen Trend Center en Koper.

17.2 Alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dienen exclusief, met uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechtbank Midden-Nederland (NL). Trend Center is evenwel gerechtigd om zelf, in afwijking van het vorenstaande, eventuele geschillen voor te leggen aan de toepasselijke rechter van de plaats waar de Koper haar statutaire hoofdvestiging danwel haar kantoor heeft.

Artikel 18 Retourzendingen

18.1 Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trend Center zijn niet toegestaan.

18.2 Trend Center is in het geval als vermeld in artikel 18.1 vrij de goederen voor rekening en risico van Koper bij derden op te slaan of zelfs te diens beschikking te houden.

18.3 Retourzendingen ontheffen Koper in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichtingen voor wat betreft de factuur van het geleverde waarop de retourzending betrekking heeft, als ook voor wat betreft eventuele facturen van andere (geleverde / nog te leveren) producten.

18.4 Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Trend Center genomen maatregelen voortvloeiend, is haar gespecificeerde opgave voor Koper bindend, behoudens tegenbewijs.

18.5 Retourzendingen zijn altijd voor risico Koper en dienen franco naar Trend Center verstuurd te worden o.v.v. het verkoopordernummer.

Artikel 19 Industriële en intellectuele eigendom / Overdraagbaarheid

19.1 Trend Center behoudt zich (voor zichzelf en mede namens derden) alle industriële en intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de door haar geleverde producten en de daarin vervatte technologie, modellen en auteursrechtelijke werken.

19.2 Bij overtreding van het in lid 19.1 bepaalde, verbeurt Koper een direct opeisbare, niet voor de rechterlijke matiging vatbare boete van Euro 12.500 (twaalfduizend vijfhonderd Euro) per overtreding, onverminderd het recht van Trend Center alle nog lopende overeenkomsten met Koper met directe ingang te ontbinden en schadevergoeding/winstderving te vorderen volgens het bepaalde in artikel 10.

19.3 Alle aan Koper ter beschikking gestelde zaken (waaronder afbeeldingen, (de resultaten van ) geestesproducten, tekeningen, schema’s, materiaallijsten, en overige documentatie) blijven eigendom van Trend Center en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Trend Center geheel of gedeeltelijk door Koper worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, digitale kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.

19.4 Trend Center verklaart dat naar haar beste weten de producten geen inbreuk maken op geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Trend Center zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Koper heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

19.5 Koper zal Trend Center onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Trend Center bevoegd daartegen mede namens Koper verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Koper zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Koper Trend Center zijn medewerking verlenen.

19.6 Koper zal Trend Center voor alle schade (waaronder juridische adviseurkosten) die Trend Center zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien Trend Center die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften, voorwerpen of anderszins die door Koper aan Trend Center voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt.

19.7 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trend Center zal Koper de door Trend Center ter beschikking gestelde informatie, zulks in de meest ruime zin, welke betrekking heeft op het bedrijf, de bedrijfsvoering en / of de producten van Trend Center, niet aan derden ter beschikking stellen en niet gebruiken anders dan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van Euro 75.000 (vijfenzeventigduizend Euro) welke boete niet in mindering strekt of Kopers schadevergoedingsverplichting.

19.8 Zonder toestemming van Trend Center zal Koper de door Trend Center ter beschikking gestelde zaken zoals gedefinieerd in artikel 19.3 niet aan derden ter beschikking stellen en niet gebruiken anders dan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van Euro 50.000 (vijftigduizend Euro) welke boete niet in mindering strekt op Kopers schadevergoedingsverplichting

19.9 Het is Koper niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met Trend Center gesloten Overeenkomst geheel of ten dele over te dragen.

19.10 Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat Koper Trend Center hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Trend Center heeft verkregen.

Artikel 20 Overige bepalingen

20.1 Deze Algemene voorwaarden zijn ook in vertaalde versies beschikbaar. In geval van onduidelijkheden of discrepanties heeft de Nederlandse vertaling voorrang boven andere vertalingen.