TrendCenter Logo

Algemene voorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, evenals op elke overeenkomst tot levering van goederen en / of diensten (hierna: “Overeenkomst”) van de besloten vennootschap Trend Center BV, gevestigd en gevestigd te Amsterdam, Nederland, evenals bedrijven die zijn aangesloten bij Trend Center BV (hierna gezamenlijk “Trend Center” genoemd). Trend Center is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33150710. Eventuele voorwaarden die afwijken van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Trend Center zijn goedgekeurd.

1.2 De toepasselijkheid van algemene en / of andere (inkoop) voorwaarden van de wederpartij op Trend Center (hierna “Koper” genoemd) wordt door Trend Center uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden, of een onderdeel daarvan, uitdrukkelijk schriftelijk door Trend Center geaccepteerd.

1.3 Koper met wie Trend Center een Overeenkomst heeft gesloten onder deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden op alle volgende Overeenkomsten.

1.4 Trend Center heeft het recht deze Algemene Verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Trend Center zal de Koper tijdig op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.

1.5 Koper is alleen gerechtigd om een ​​beroep te doen op voorwaarden die afwijken van die in deze Algemene Verkoopvoorwaarden indien deze afwijkende voorwaarden door Trend Center uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard in een afzonderlijke overeenkomst. Indien de afzonderlijke overeenkomst in tegenspraak is met deze algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst of overeenkomst boven de bepalingen in de algemene voorwaarden.

1.6 Ingeval van nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze Algemene Verkoopvoorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Trend Center en Koper zullen vervolgens onderhandelen over vervanging van de ongeldige of vernietigde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door bepalingen die zoveel mogelijk beantwoorden aan de bedoeling van de ongeldige of vernietigde bepalingen.
Article 2 Effectuation

2.1 Door Trend Center verstrekte offertes zijn vrijblijvend en verplichten Trend Center niet tot levering van de aan Koper aangeboden goederen of diensten. Tenzij anders vermeld in de offerte, is deze niet langer dan 14 (veertien) dagen geldig.

2.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3 Een overeenkomst tussen Trend Center en Koper komt tot stand nadat Trend Center een bestelling schriftelijk aan Koper heeft bevestigd of Trend Center binnen 4 (vier) weken nadat de bestelling is geplaatst, is begonnen met de daadwerkelijke uitvoering van de bestelling. Overeenkomsten die zijn aangegaan via agenten, vertegenwoordigers en / of andere personen, binden Trend Center pas nadat deze Overeenkomsten schriftelijk door Trend Center zijn bevestigd of Trend Center is begonnen met de daadwerkelijke uitvoering daarvan.

2.4 Wijzigingen in verband met de Overeenkomst worden slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen door Trend Center en Koper.

2.5 De ​​door Trend Center meegestuurde tekeningen, folders, brochures, modellen of monsters (bij het geven van een bestelling) blijven haar eigendom.

2.6 In het geval van een opdracht om in verschillende delen te leveren, wordt de Overeenkomst geacht in haar geheel te zijn gesloten, wanneer de eerste levering gedeeltelijk plaatsvindt of een deellevering heeft plaatsgevonden.

2.7 Eventueel later gemaakte mondelinge afspraken, toezeggingen en / of wijzigingen in de Overeenkomst door of namens (medewerkers van) Trend Center aan Koper, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Trend Center zijn bevestigd of met de uitvoering daarvan beginnen. gedeeltelijk.

2.8 De uitdrukking “schriftelijk” zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden omvat ook: Per fax / fax en / of per e-mail.

2.9 Indien de Koper aanvullingen of wijzigingen wenst in de procedure die Trend Center op grond van de Overeenkomst dient uit te voeren dan wel de producten die Trend Center dient te leveren en Trend Center van mening is dat haar verplichtingen worden vergroot of zwaarder worden, dan wordt het als meerwerk beschouwd, ook als partijen eerder een vaste prijs zijn overeengekomen. Indien Trend Center van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem informeren over de gevolgen voor de prijs en de termijn waarbinnen de werkzaamheden door Trend Center kunnen worden uitgevoerd. Koper wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de uitvoering van meerwerk en daarmee samenhangende kosten en andere gevolgen, tenzij hij, direct na genoemde melding door Trend Center, hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. In dergelijke gevallen is Trend Center bevoegd om deze aanvullingen of wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 3 Levering, eigendom en risico

3.1 Elke opgegeven leveringstermijn is altijd een benadering en niet een vervaldatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen door Trend Center. Trend Center zal redelijke inspanningen leveren om de levering van de goederen en / of diensten op de opgegeven geschatte leverdatum te realiseren. Trend Center zal Koper informeren indien en zodra er aanwijzingen zijn dat de geschatte leverdatum niet zal worden gehaald. Indien mogelijk geeft Trend Center een indicatie van de nieuwe leverdatum.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt het Trend Center magazijn (te Harderwijk) als afleverlocatie.

3.3 Het eigendom van de door Trend Center geleverde goederen blijft bij Trend Center totdat de Koper aan alle daaropvolgende verplichtingen van enige met Trend Center gemaakte Overeenkomst heeft voldaan, zijnde:

– tegenprestatie voor de geleverde of te leveren goederen en / of diensten;

– ten slotte tegemoet te komen aan eventuele claims van Trend Center tegen Koper als gevolg van het feit dat Koper niet geheel of gedeeltelijk heeft voldaan aan enige Overeenkomst die met Trend Center is gemaakt.

3.4 De aansprakelijkheid en het risico voor de door Trend Center te leveren goederen en / of diensten gaan over op Koper op het moment van aflevering van de goederen aan Koper.

3.5 Trend Center is bevoegd om C.O.D.

3.6 Trend Center is bevoegd, indien het voor een behoorlijke uitvoering van de haar verstrekte opdracht noodzakelijk of wenselijk acht, bij de uitvoering derden in te schakelen, waarvan de kosten conform de prijsopgave (s) bij de Koper in rekening worden gebracht. ) voorzien. Voor zover mogelijk en / of noodzakelijk zal Trend Center hierover met Koper in overleg treden.

3.7 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft Koper nimmer aanspraak op vergoeding van schade door Trend Center in welke vorm dan ook, op het niet aanvaarden of ontbinden van de Overeenkomst of het opschorten van enige verplichting van Koper voortvloeiende uit de Overeenkomst.

3.8 Koper kan de ladingdragers direct bij levering aan Trend Center retourneren of laten omruilen door Trend Center. Indien de Koper van geen van beide mogelijkheden gebruik wenst te maken, heeft Trend Center het recht om deze ladingdragers aan de Koper in rekening te brengen tegen de dan geldende marktprijs.

3.9 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan: staking, brand, verlies van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging tijdens transport of transport, exportverboden, oorlog, mobilisatie, im- of exportbeperkingen en in alle In andere situaties die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of anderszins belemmeren, heeft Trend Center het recht om naar eigen goeddunken de levertijd voor de duur van de belemmering te verlengen of de aankoop te annuleren, voor zover deze wordt belemmerd door deze belemmering. .

3.10 Indien de Koper dit schriftelijk verlangt, is Trend Center verplicht haar keuze binnen 8 (acht) werkdagen kenbaar te maken aan de Koper.

3.11 Aan de leveringsverplichting van Trend Center wordt voldaan door de zaken eenmaal aan Koper aan te bieden. Het door Koper of door hem daarbij vertegenwoordigde ontvangstbewijs wordt als volledig bewijs van levering beschouwd.

3.12 Bij niet aanvaarding zijn de reiskosten, opslag en overige kosten voor rekening van Koper. Bovendien komt Trend Center in aanmerking voor het bepaalde in artikel 15.

3.13 Koper is bevoegd de geleverde zaken door middel van pandrecht of eigendom aan derden over te dragen, dan wel ter beschikking te stellen aan derden, totdat hij volledig aan zijn betalings- en andere verplichtingen jegens Trend Center heeft voldaan. Tot dat moment heeft Koper de geleverde zaken onder de titel van lening.

3.14 Indien Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk, enige verplichting uit de Overeenkomst nakomt, of indien zich een omstandigheid voordoet zoals uiteengezet in artikel 6.1, is Trend Center bevoegd de geleverde goederen terug te nemen zonder enige ingebrekestelling of tussenkomst door de rechtbanken vereist zijn. De Koper verleent Trend Center daaraan een onherroepelijke volmacht voor de toegang tot de locatie (s) waar de geleverde goederen zich bevinden en zal anderszins directe en volledige medewerking verlenen om de geleverde goederen aan Trend Center ter beschikking te stellen.

3.15 Indien Trend Center de geleverde zaken daadwerkelijk heeft teruggenomen, dan is de overeenkomst ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.1.

3.16 De Koper is verplicht om Trend Center onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen dat derden rechten geven op hetgeen door Trend Center is geleverd, voor zover dit niet zijn eigendom is geworden, alsmede het zich voordoen van enige omstandigheid zoals genoemd in artikel 10.1 . Mocht na verloop van tijd blijken dat de Koper deze verplichting niet is nagekomen, dan is hij een contractuele boete verschuldigd, die direct opeisbaar is en niet voor vermindering door de rechter in aanmerking komt, van 15% (vijftien procent) van het bedrag van de verschuldigde factuur, exclusief BTW, met een minimum van € 250, – (tweehonderdvijftig Euro) exclusief BTW, per dag of gedeelte daarvan, dat hij niet aan deze verplichting heeft voldaan.

3.17 Voor de levering van aardewerk, glas en porselein wordt een eigen risico van 5% (vijf procent) van Koper in rekening gebracht.

Artikel 4 Informatieverplichting

4.1 Koper is verplicht op eerste verzoek van Trend Center alle informatie die relevant is voor de Overeenkomst aan Trend Center te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot het juiste btw-identificatienummer, evenals de naam waaronder Koper is geregistreerd bij de Belastingdienst en registratienummers bij de gemeente en Kamer van Koophandel.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld, zijn de gehanteerde prijzen gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, transportkosten, verzekeringspremies en overige kosten die gelden op het moment van offerte respectievelijk orderdatum. Alle vermelde prijzen zijn exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.

5.2 In het geval van een verhoging van een of meer kostprijsfactoren, is Trend Center gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, met inachtneming van eventueel wettelijk geldende eisen, mits echter op het moment nadere gegevens zijn bekend over eventuele bekende toekomstige prijsverhogingen. de overeenkomst is gesloten.

5.3 De door Trend Center opgegeven prijzen zijn af fabriek, magazijn en depot.

5.4 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen op het moment van de bevestiging van de bestelling, is het volgende niet inbegrepen in de prijs: (bevestiging) a) speciale verrekeningskosten en / of invoerrechten

b) speciale kosten voor verpakking of verpakking

c) verzend- of transportkosten

d) kosten van transportverzekering

e) administratiekosten voor leveringen met een factuurbedrag onder € 500 (vijfhonderd euro)

f) kredietbeperking

Artikel 6 Zekerheid

6.1 Trend Center heeft het recht om van de Koper voldoende zekerheid te verlangen met betrekking tot de mogelijkheid om aan een betalingsverplichting te voldoen, inclusief het verlangen van de Koper om vooruitbetalingen te doen, alvorens te leveren of door te gaan met vervolgleveringen, of om te voldoen aan enige andere verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst .

6.2 In geval van redelijke twijfel van Trend Center met betrekking tot de betalingsmogelijkheden van de Koper, heeft Trend Center het recht om de levering uit te stellen.

Artikel 7 Klachten

7.1 Koper is verplicht de door Trend Center geleverde zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur na levering) te (doen) inspecteren. Koper dient te controleren of hetgeen is geleverd in overeenstemming is met de Overeenkomst, te weten:

– indien de juiste zaken en / of diensten zijn geleverd;

– indien de geleverde zaken en / of diensten wat betreft kwantiteit in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen

(bijvoorbeeld hoeveelheid en hoeveelheid);

– indien de geleverde goederen en / of diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze niet specifiek zijn overeengekomen,

de eisen die verwacht kunnen worden voor normaal gebruik en / of normale doeleinden.

7.2 Indien gebreken worden ontdekt, dient Koper Trend Center hiervan binnen 8 (acht) werkdagen na levering van de goederen en / of diensten schriftelijk op de hoogte te stellen.

7.3 Als de defecten of claims die door de Koper onder artikel 7.2 worden vermeld, worden erkend als door Trend Center gefundeerd, kan Trend Center, naar goeddunken van Trend Center, ervoor kiezen om het defect te corrigeren of het netto factuurbedrag terug te betalen.

7.4 Klachten met betrekking tot facturen dienen door Koper binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum van de facturen schriftelijk bij Trend Center te worden ingediend.

7.5 Het indienen van een claim ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst met Trend Center.

7.6 De Koper verliest zijn recht om een ​​klacht in te dienen als de klachten niet zijn ontvangen door Trend Center binnen de voorwaarden uiteengezet in paragraaf 7.2.

7.7 Het indienen van klachten ontslaat de Koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Trend Center; de bepalingen van artikel 13 blijven onbeperkt van kracht.

7.8 Ten behoeve van de toepassing van deze voorwaarden wordt elke deellevering aangemerkt als een afzonderlijke levering.

7.9 De Koper is niet bevoegd de goederen waarover hij klaagt zonder schriftelijke toestemming van Trend Center te retourneren. Doet hij dit toch, dan is het bepaalde in artikel 18 onbeperkt van toepassing.

7.10 Wanneer Koper met het gebruik van (een deel van) de levering is begonnen, deze in gebruik heeft laten nemen, behandelen of verwerken of doorgeven aan derden, dan kan hij geen aanspraken meer maken op non-conformiteit.

7.11 Indien Koper gebreken aan een onderdeel van een levering heeft geconstateerd, heeft hij het recht dat desbetreffende gedeelte van de levering niet toe te staan. De een en de ander in overeenstemming met de vorige secties van dit artikel.

7.12 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Trend Center in geval van verkeerde en / of ondeugdelijke levering gerechtigd om met behoud van de Overeenkomst door te gaan naar een nieuwe levering. De Koper is dan verplicht de verkeerd of verkeerd geleverde goederen terug te sturen, bij gebreke waarvan de Koper gehouden blijft het bedrag van de factuur met betrekking tot die goederen te betalen.

7.13 Klachten met betrekking tot vervorming / krimpen van scheuren van hout, ontstaan ​​na vertrek uit het magazijn van Trend Center, alsmede andere schade die is ontstaan ​​nadat de zaken het magazijn van Trend Center hebben verlaten, worden geacht voor risico van de koper.

Artikel 8 Garantie

8.1 Trend Center garandeert alleen dat de door haar geleverde zaken de kenmerken hebben die nodig zijn voor normaal gebruik, alsmede de kenmerken die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik, indien dit bijzonder gebruik uitdrukkelijk is opgenomen in de Overeenkomst met Trend Center.

8.2 De garantie zoals omschreven in artikel 8.1 is niet van toepassing indien de goederen waarop de garantie betrekking heeft:

een. zijn, of zijn gebruikt anders dan in overeenstemming met hun bestelling of onjuist, en / of

b. gebruikersinstructies zijn niet opgevolgd, en / of

c. ondeskundige reparaties zijn uitgevoerd, en / of

d. wijzigingen zijn aangebracht en / of (serie) nummers of zegels zijn beschadigd of verwijderd.

e. enige verplichting uit de Overeenkomst is niet nagekomen.

8.3 Indien een garantie door Trend Center wordt gegeven, dan is de garantietermijn gelijk aan het aantal maanden dat de producent of leverancier aan Trend Center heeft gegarandeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, doch nooit langer dan de wettelijke garantietermijn.

8.4 Indien de door Trend Center verstrekte garantie betrekking heeft op goederen of diensten die zich buiten Nederland bevinden, is Trend Center dan slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot het bedrag dat deze kosten zouden zijn geweest indien dit in de Nederland.

8.5 Indien Koper met betrekking tot door Trend Center geleverde zaken aanspraak maakt op garantie, kunnen deze door Koper slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trend Center aan Trend Center worden geretourneerd.

8.6 Indien, met inachtneming van artikel 8.5, goederen worden geretourneerd, dienen deze vergezeld te gaan van de originele factuur die Trend Center aan Koper heeft verstrekt, vergezeld van het eventueel volledig ingevulde garantiebewijs en een duidelijke omschrijving van de klacht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Gebrek aan, niet tijdige en / of gebrekkige levering, alsmede het niet naar behoren functioneren van de geleverde goederen en / of diensten geeft Koper niet het recht op schadevergoeding en / of ontbinding, ingeval van overmacht aan de zijde van Trend Center.

9.2 Ongeacht eventuele andere rechten die zij heeft, heeft Trend Center het recht om, indien zij om redenen buiten haar wil (“overmacht”) wordt verhinderd de Overeenkomst op tijd of in het geheel uit te voeren, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, naar eigen goeddunken, zonder enige verplichting tot het betalen van schade of andere reparaties.

9.3 Onder overmacht aan de kant van Trend Center wordt verstaan ​​waar, indien Trend Center na het aangaan van de Overeenkomst niet aan haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst kan voldoen als gevolg van: Oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, burgerlijke onrust, oorlogsgevaar , brand, waterschade, overstroming, stakingen, bezetting, lock-out, import- en exportbeperkingen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, verstoringen in de energievoorziening, allemaal in de Trend Center-organisatie of die van derden van wie de leverancier dient de benodigde (grondstoffen) of hulpbronnen geheel of gedeeltelijk te betrekken, alsmede tijdens opslag of transport al dan niet onder eigen controle en ook alle oorzaken die niet aan Trend Center zijn toe te rekenen, of omstandigheden buiten de schuld van Trend Center of risico.

9.4 Iedere aansprakelijkheid van Trend Center voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie van de bedrijfsproductiviteit, is volledig uitgesloten.

9.5 De ​​totale aansprakelijkheid van Trend Center als gevolg van toerekenbare tekortkomingen bij het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met Koper bedraagt ​​in ieder geval maximaal Euro 5.000 (vijfduizend Euro).

9.6 De aansprakelijkheid van Trend Center als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst, treedt pas in werking indien Koper onverwijld en schriftelijk aan Trend Center in gebreke stelt, waarbij deze mededeling een redelijke termijn omvat waarin Trend Center in staat is om de inbreuk te verhelpen, en Trend Center heeft deze tekortkoming niet verholpen door binnen deze redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. Om misverstanden te voorkomen, dient de Koper in de ingebrekestelling een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de schending van de verplichtingen van Trend Center op te nemen.

9.7 Koper vrijwaart Trend Center voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Trend Center geleverde zaken, met uitzondering van aanspraken en eisen van derden jegens Koper op grond van mogelijk oudere intellectuele eigendomsrechten en / of claims en eisen die niet worden uitgesloten jegens Koper op grond van dwingende wettelijke voorschriften.

9.8 Alle risico’s van transport van te leveren zaken (af fabriek of af magazijn, depot etc.) zijn voor de koper vanaf het moment dat de zaken het magazijn van Trend Center hebben verlaten, zowel wat betreft directe als indirecte schade.

9.9 Afgezien van de bepaling uiteengezet in paragraaf 8.1, is Trend Center niet aansprakelijk voor de keuze van materiaal, maat, kwaliteit en / of kleur door de Koper voor de geleverde goederen en garandeert niet dat de aan de Koper geleverde goederen de functies gericht op na gebruik.

9.10 Trend Center is niet aansprakelijk voor toegestane verschillen in maat, kwaliteit, kleur etc. die door de verschillende fabrikanten worden aangeboden.

Artikel 10 Ontbinding

10.1 Trend Center heeft het recht, zonder afbreuk te doen aan haar volledige recht op vergoeding van kosten, schade en / of belangen, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij met onmiddellijke ingang een kennisgeving of juridische tussenkomst behoeft te doen wanneer:

een. een koper een faillissementsaanvraag is betekend of de koper failliet is verklaard;

b. Koper heeft een verzoek tot surseance van betaling ingediend of een dergelijk verzoek is ingewilligd;

c. een aanvraag is ingediend of gehonoreerd voor aanvraag van de “Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen”

(schuldsanering voor natuurlijke personen);

d. Koper komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

e. Koper overgaat tot opschorting, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf of overgaat om het doel van zijn bedrijf te veranderen;

f. er wordt een beslaglegging op het geheel of een deel van het eigendom van de Koper ingediend;

g. Koper voldoet niet aan een van de verplichtingen onder een Overeenkomst of in de wet;

h. Koper verzuimt het gefactureerde bedrag of een gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn te voldoen.

10.2 Bij beëindiging zoals genoemd in artikel 10.1 zijn alle vorderingen van Trend Center op Koper direct opeisbaar en onmiddellijk opeisbaar

Trend Center heeft daarnaast het recht volledige schadevergoeding, gederfde winst en / of de wettelijke handelsrente te vorderen.

10.3 De post “gemiste winst” zal, tenzij anders bewezen door Trend Center, minimaal 15% (vijftien procent) van de overeengekomen prijs bedragen met een minimum van € 250, – (tweehonderdvijftig) exclusief BTW.

Artikel 11 Beëindiging

11.1 Trend Center heeft het recht om een ​​Overeenkomst voor bepaalde tijd te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Artikel 12 Recht op opschorting van uitvoering

12.1 Indien en zolang de Koper zijn verplichtingen die voortvloeien uit zijn Overeenkomst met Trend Center of een daarmee samenhangende overeenkomst niet op tijd of niet naar behoren nakomt, heeft Trend Center het recht om de nakoming van zijn verplichtingen uit een Overeenkomst op te schorten.

12.2 Koper is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit een Overeenkomst op te schorten.

Artikel 13 Betaling

13.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling door Koper te geschieden, hetzij netto contant bij aflevering, hetzij middels bankstorting of overmaking op een door Trend Center aangewezen bank- of girorekening, zoals door Trend Center bepaald, binnen 30 (dertig) dagen van de factuurdatum, zonder recht op aftrek of compensatie.

13.2 Trend Center is te allen tijde bevoegd gebruik te maken van haar verrekeningsrecht.

13.3 Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening of compensatie. Koper is bevoegd betalingen op te schorten.

13.4 Alle betalingen door of namens Koper strekken in eerste instantie tot verlaging van de verschuldigde kosten, vervolgens tot verlaging van de verschuldigde wettelijke (handels) rente, vervolgens tot verlaging van de contractuele boete volgens artikel 14.1 en tenslotte tot verlaging van de hoofdsom.

13.5 Indien Koper in verzuim is met de betaling van een (deellevering), dan is Trend Center gerechtigd de uitvoering van de overige nog uit te voeren opdrachten op te schorten voor de termijn gedurende welke Koper een te betalen (deel) factuur onbetaald laat, niettegenstaande het recht van Trend Center om de leveringen na ingebrekestelling definitief te beëindigen / te ontbinden en betaling te eisen van al hetgeen Trend Center tot dat moment kan vorderen, niettegenstaande haar rechten volgens het bepaalde in artikel 10.2

Artikel 14 Rente en kosten

14.1 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikel 13 genoemde termijn, is Koper in overtreding en is Trend Center gerechtigd Koper over het bedrag een boete van 2% (twee procent) naast de toepasselijke wettelijke handelsrente in rekening te brengen. verschuldigd voor elke maand of deel van de maand totdat volledige betaling is gedaan.

14.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% (vijftien procent) in Nederland en 20% (twintig procent) voor andere landen dan Nederland van de door Koper verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250, – (tweehonderd en vijftig euro).

Artikel 15 Annulering

15.1 Indien een door Trend Center geaccepteerde bestelling (gedeeltelijk) door Koper wordt geannuleerd, is Trend Center gerechtigd, mits zij de annulering accepteert, een forfaitaire schadevergoeding in rekening te brengen van 40% (veertig procent) van het factuurbedrag, vermeerderd met kosten , zoals die welke door leveranciers aan Trend Center in rekening worden gebracht.

15.2 Indien de Koper een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft Trend Center het recht om de Koper annuleringskosten in rekening te brengen, die worden berekend volgens het volgende tijdschema over de netto verkoopprijs.

a) tot 14 (veertien) dagen voor de afgesproken leverdatum een ​​percentage van 40% (veertig procent) verhoogd met de hiervoor genoemde kosten in paragraaf 15.1

b) minder dan 14 (veertien) dagen voor de overeengekomen leveringsdatum een ​​percentage van 60% (zestig procent), vermeerderd met de hiervoor genoemde kosten vermeld in artikel 15.1, tenzij Trend Center bewijst dat de totale annuleringskosten een hoger bedrag omvatten.

15.3 Een annuleringsverzoek voor de gehele bestelling of een deel van een bestelling na een (gedeeltelijke) levering door Trend Center kan niet worden geaccepteerd.

15.4 Evenzo kan een verzoek tot gehele of gedeeltelijke annulering worden aanvaard, indien Trend Center het betreffende product speciaal voor de Koper heeft vervaardigd / samengesteld of heeft laten vervaardigen / samenstellen voor de Koper.

15.5 Annulering dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst van de aangetekende zending.

Artikel 16 Bewijs

16.1 Bij het bepalen van de omvang van de betalingsverplichtingen van Koper zijn de administratie van Trend Center doorslaggevend, tenzij Koper tegenbewijs kan leveren.

16.2 Tussen Trend Center en Koper gelden de hoeveelheden, maten en gewichten vermeld op de factuur of vrachtbrief als correct, tenzij Koper in staat is om tegenbewijs te leveren.

Artikel 17 Toepasselijke bevoegdheid en geschillen

17.1 Op alle offertes, transacties, bestellingen en overeenkomsten die Trend Center met Koper aangaat – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten en het Verdrag is niet van toepassing op de Overeenkomsten tussen Trend Center en Koper.

17.2 Alle geschillen die verband houden met en / of voortvloeien uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden en / of Overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen in het algemeen worden beoordeeld door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland (Nederland (NL) )). In afwijking van het bovenstaande behoudt Trend Center zich het recht voor om eventuele geschillen voor te leggen aan de desbetreffende rechter in de plaats waar de Koper wettelijk is gevestigd.

Artikel 18 Retourzendingen

18.1 Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trend Center zijn niet toegestaan.

18.2 Trend Center is in het in artikel 18.1 genoemde geval gerechtigd de zaken voor risico en rekening van Koper bij derden op te slaan of deze zelf ter beschikking van Koper te houden.

18.3 Retourzendingen ontslaan Koper op geen enkele wijze van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de factuur voor de geleverde zaken waarop de retourzending betrekking heeft, alsmede eventuele facturen voor overige (nog te leveren) producten.

18.4 Ten aanzien van de werkelijke kosten van of verband met retourzendingen en die welke voortvloeien uit de door Trend Center genomen maatregelen is het opgegeven overzicht bindend voor Koper, tenzij het tegendeel is bewezen.

18.5 Retourzendingen zijn altijd voor risico van de Koper en dienen kosteloos aan Trend Center te worden gezonden onder vermelding van het verkoopordernummer.

Artikel 19 Industriële en intellectuele eigendom / opdracht

19.1 Trend Center behoudt (voor zichzelf en ook namens derden) alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar geleverde producten en de technologie, modellen en auteursrechtelijk beschermde werken.

19.2 In geval van overtreding van de bepaling uiteengezet in sectie 19.1, is de koper een contractuele boete verschuldigd die opeisbaar is en niet kan worden verminderd door de rechtbank van € 12.500 (twaalfduizend vijfhonderd euro) per overtreding, niettegenstaande het recht van Trend Center om alle lopende overeenkomsten met Koper met onmiddellijke ingang te ontbinden en schadevergoeding / winstderving te vorderen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

19.3 Alle zaken die aan de Koper ter beschikking worden gesteld (inclusief afbeeldingen, de (resultaten van) producten van de geest, tekeningen, schema’s, materiaallijsten en andere documentatie) blijven eigendom van Trend Center en mogen niet, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, zijn. door Trend Center geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door Koper of aan derden gegeven door middel van druk, fotokopie, digitale kopie, microfilm of op enige andere wijze.

19.4 Trend Center verklaart dat de producten naar beste weten geen schending vormen van geldige intellectuele eigendomsrechten van derden, ingeval van aanspraken van derden met betrekking tot schending van dergelijke rechten, kan Trend Center indien nodig de betreffende Product of ontbindt de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk. Koper heeft alleen het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover het onderhoud daarvan redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht.

19.5 De ​​Koper zal Trend Center onmiddellijk informeren over elke claim van een derde partij met betrekking tot een schending van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In het geval van een dergelijke claim is alleen Trend Center bevoegd om zich hiertegen te verzetten ook namens de Koper of om juridische stappen te ondernemen tegen die derde partij of om een ​​minnelijke schikking aan te gaan met de derde partij. Koper zal zich van al deze maatregelen onthouden, voor zover zulks redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Koper zal in alle gevallen medewerking verlenen aan Trend Center.

19.6 De Koper beschermt Trend Center tegen alle schade (inclusief de kosten van juridische adviseurs) die Trend Center zou kunnen oplopen als gevolg van een vermeende schending van intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, indien Trend Center deze rechten zou hebben geschonden door gegevens te gebruiken , geschriften, objecten of anderszins die door de koper aan Trend Center zijn verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst.

19.7 Koper zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trend Center de informatie, in de ruimste zin, door Trend Center niet aan Koper ter beschikking stellen, behoudens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. , welke informatie betrekking heeft op de onderneming, het bedrijfsmanagement en / of de producten van Trend Center, met het risico van een direct opeisbare boete van € 75.000 (vijfenzeventig euro), welke boete niet dient ter vermindering van de verplichting tot door de Koper een schadevergoeding betalen.

19.8 Zonder toestemming van Trend Center zal Koper de door Trend Center ter beschikking gestelde zaken als bedoeld in artikel 19.3 niet aan derden ter beschikking stellen en niet anders dan in het kader van uitvoering van de Overeenkomst gebruiken, zulks op risico van een contractuele boete, onmiddellijk opeisbaar, van € 50.000 (vijftigduizend euro), welke boete niet dient ter vermindering van de verplichting tot schadevergoeding door de koper.

19.9 Het is Koper niet toegestaan ​​zijn rechten en / of verplichtingen voortvloeiende uit de met Trend Center gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

19.10 Overdracht van rechten en verplichtingen is alleen mogelijk nadat de Koper Trend Center hierover heeft geïnformeerd en nadat hij de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Trend Center heeft verkregen.

Artikel 20 Diversen

20.1 Deze vertaling van de “Algemene Verkoopvoorwaarden” is uitsluitend bedoeld voor uw gemak. In geval van tegenstrijdigheid met het origineel, prevaleert de Nederlandse versie.